Svoz SKO, nebezpečného a velkoobjemového odpadu, přistavení kontejnerů

Svoz TDO

Zajišťujeme svoz odpadu ve městě Chrudim, ale také v přilehlých obcích. Počet vyprazdňovaných nádob se pohybuje okolo 10 000 kusů popelnic a 500 kusů kontejnerů. Tento odpad je ukládán na skládku v Nasavrkách. Zabezpečujeme rovněž prodej odpadních nádob (popelnice, nízkoobjemové kontejnery) v prostorách sběrného dvora. Svoz TDO je plánován dle jednotlivých lokalit a jednotlivých dnů podle plánu svozu.

Svoz nebezpečného odpadu

V každé domácnosti se vyskytuje nebezpečný odpad, mezi které řadíme baterie, prošlé léky, zbytky kosmetiky, barvy, ředidla atd. Technické služby pravidelně provádějí ve spolupráci s městem Chrudim separovaný svoz nebezpečného odpadu. Tento sběr je pro občany města bezplatný a je organizován 2x ročně.

Další činnosti

Přistavování velkoobjemových kontejnerů k odvozu sutí, biologického, nebo objemného odpadu pro občany, organizace a podnikatelské subjekty.

Vedoucí střediska
Jan Petr
Telefon:+420 469 638 813
Mobil:+420 739 090 920
E-mail: odpady@tschrudim.cz

Administrátor
Jana Chalupová
Mobil:+420 604 950 910

Bioodpad, svoz bioodpadu

Novela zákona o odpadech zdraží jejich skládkování. Zvýhodněny budou obce s vysokým procentem vytříděných odpadů. Ceny skládkování ovlivní výši místního poplatku za komunální odpad, který pak může být až trojnásobný. Aby k tomu nemuselo dojít, bude od dubna 2021 spuštěn pilotní projekt svozu BIOODPADU z domácností do hnědých popelnic. Občané ve vybraných částech města dostanou v průběhu února a března zdarma hnědé popelnice.

V jakých lokalitách bude prováděn svoz bioodpadů?

Ve vytipovaných lokalitách města bude v pilotním projektu rozděleno 1500 popelnic na bioodpad k rodinným domům, budou sloužit ke sběru biologicky rozložitelného odpadu z domácností a ze zahrádek.

Seznam ulic (v abecedním pořadí, nově obsluhované lokality se svozy od 29. června jsou uvedeny tučně):

Alešova, Benoniho, Bezručova, Budovatelů, Cereghettiho, Čáslavská (úsek od Chrudimi po dětský domov), Čavisovská, Česká, Čs. armády, Dostálova, Dr. Jana Malíka, Dr. Janského, Dvořákova, Erbenova, Fibichova, Fontinova, Generála Uchytila, Gorkého, Havlíčkova, Heydukova, Hniličkova, Chelčického, J. E. Purkyně, Jiráskova, Jungmannovo nábřeží, K Lipám, K Píšťovům, K Ploché dráze, K Presům, Korbářova, Koželužská, Krátká, Krocínova, Lázeňská, Lupáčova, Malecká, Moravská, Na Kopanici, Na Kopci, Na Ostrově, Na Sádkách, Na Valech, Na Vazovce, Na Výsluní, Nerudova, Nezvalova, Nová, Novoměstská, Obce Ležáků (od křižovatky s ul. Dr. Peška po kruhový objezd), Olbrachtova, Opletalova, Píšťovy, Pod Kopcem, Poděbradova, Přemysla Otakara, Příčná, Rubešova, S. K. Neumanna, Sladkovského, Slezská, Slovenská, Smetanova, Sokolovská, Spojovací, Střelecká, Svatopluka Čecha, Sýkorova, Škroupova, Šnajdrova, Švermova, Tylovo nábřeží, U Valchy, Úzká, V Hliníkách, V Průhonech, V Tejnecku, Václavská, Vaňkova, Vlčí hora, Vlčnovská, Vrchlického, Zahradní.

Mají občané povinnost vyzvednout si popelnici?

Město Chrudim zavádí pilotní projekt v daných lokalitách, vyzvednutí biopopelnice je pro občany z vybrané lokality dobrovolné, ale upozorňujeme, že každý má povinnost třídit všechny druhy komunálního odpadu, a tedy i bioodpad, který není možné ukládat do popelnic na směsný komunální odpad. Snahou města Chrudim je nezvyšovat poplatky za komunální odpady pro občany!

Kde bude možné vyzvednou biopopelnice a kdy?

Biopopelnice budou k rodinným domům distribuovat Technické služby Chrudim 2000 s.r.o. rozvozem v termínech, které budou konktretizovány na webu města Chrudim, webu Technických služeb, v Chrudimském zpravodaji, případně také na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram) a dalšími dostupnými informačními kanály včetně letáků.

Předání biopopelnic bude probíhat v odpoledních hodinách pracovního týdne, případně v sobotu a v neděli. Pokud nebude možné předat biopopelnici tímto způsobem, bude možné si ji vyzvednout ve sběrném dvoře.

Co je možné vhazovat do biopopelnice?

Co patří do hnědého kontejneru na bioodpad?

 • odřezky a slupky z ovoce a zeleniny
 • shnilé ovoce a zelenina
 • skořápky ořechů, vajec
 • sedliny kávy a čaje (i s filtrem)
 • pokojové květiny, řezané květiny (bez spojovacích drátů, stuh apod.)
 • hlína z květináčů
 • listí, plevel, tráva

Co do hnědého kontejneru na bioodpad nepatří?

 • zbytky potravin a nápojů (odpady živočišného původu, maso, kosti)
 • pleny, obvazy
 • rostlinné oleje
 • pytlíky z vysavače, odpad z popelníků, odpad vzniklý při zametání
 • plastové kelímky, sáčky a obaly
 • textilie, kůže, vlna, dřevo, korek
 • uhynulá zvířata
 • exkrementy (psí, kočičí)
 • objemné zelené odpady – větvě apod. (tyto odpady patří do zvláštních nádob ve sběrném dvoře, před kompostováním se musí ještě upravit drcením nebo štěpkováním)

Jak často bude biopopelnice vyvážena?

 • od dubna do října 1x týdně
 • od listopadu do března 1x za 14 dní

Vyvážení biopopelnice bude zdarma, jedná se o rozšíření kvality třídění a vše bude zahrnuto do poplatku za komunální odpad.

Vedoucí střediska
Jan Petr
Telefon:+420 469 638 813
Mobil:+420 739 090 920
E-mail: odpady@tschrudim.cz

Administrátor
Jana Chalupová
Mobil:+420 604 950 910

Sběr tříděného odpadu - provoz sběrného dvora a skládky

Sběrný dvůr

Nachází se v ulici Obce Ležáků vlevo před železničním přejezdem směrem na Slatiňany. Venkovní areál je vybaven kontejnery, do kterých lze uložit např. separovaný odpad (plasty, sklo, papír, železo), dřevo, textil, pneumatiky, biologický odpad, stavební a objemný odpad. Ve skladech jsou umístěny nádoby na nebezpečný odpad, olej a elektrospotřebiče (ledničky, TV, PC a drobné elektro). Odpady od občanů města Chrudim jsou odebírány převážně zdarma, nebo dle schváleného ceníku města Chrudim. Při předávání odpadu je občan povinnen se prokázat průkazem totožnosti a řídit se pokyny obsluhy. V areálu je zajištěn prodej sběrných odpadových nádob.

Nakládání s odpady upravuje Vyhláška Města Chrudim č. 6/2008 Vyhláška města Chrudim o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jeho katastrálním území včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Po městě jsou rozmístěny nádoby a kontejnery na tříděný odpad, z nichž zabezpečujeme svoz tříděného odpadu.

Skládka inertních odpadů

Je omezeně provozována v lokalitě Podhůra. Na skládku je možné ukládat zeminu a staveništní suť neznečištěnou škodlivinami. Provoz skládky je omezen a možnost uložení většího množství inertního odpadu je možný po telefonické dohodě každý pracovní den.

Tašky na třídění odpadu v domácnostech

TECHNICKÉ SLUŽBY NOVĚ NABÍZEJÍ MOŽNOST ZAKOUPENÍ TAŠEK NA TŘÍDĚNÍ ODPADU V DOMÁCNOSTECH VE DVOU VELIKOSTECH.

SADA TAŠEK: 3 KUSY TAŠEK v 1 balení

 • 1 taška modré barvy s bílým oboustranným univerzálním potiskem PAPÍR
 • 1 taška žluté barvy s černým oboustranným univerzálním potiskem PLASTY
 • 1 taška zelené barvy s bílým oboustranným univerzálním potiskem SKLO

Velikost A - velká

35 cm šířka x 50 cm výška x 26 cm hloubka, objem 40 litrů
CENA SADY: 50,- Kč

Velikost B - malá

25 cm šířka x 40 cm výška x 25 cm hloubka, objem 20 litrů
CENA SADY 40,- Kč

K ZAKOUPENÍ:

 • TECHNICKÉ SLUŽBY A ÚTULEK (Sečská ulice)
 • SBĚRNÝ DVŮR (ulice Obce Ležáků)

Zatahovací pytle na plastový odpad.

TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r.o. vám nabízejí zatahovací žluté pytle pro třídění plastů v domácnostech.

ROZMĚR: 70X90 CM, OBJEM: 120 L
CENA ZA 1 KS: 4,- Kč

K ZAKOUPENÍ:

 • SBĚRNÝ DVŮR – UL. OBCE LEŽÁKŮ
 • AREÁL TS – SEČSKÁ UL.
 • ÚTULEK PRO PSY A KOČKY – SEČSKÁ UL.

Vedoucí střediska
Zuzana Buřilová
Telefon:+420 469 630 007
Mobil:+420 734 766 343
E-mail: sbernydvur@tschrudim.cz

Provoz sběrného dvora od 1. 3. 2022
Pondělí: 08.00 - 18.00 hodin
Úterý: 08.00 - 18.00 hodin
Středa: 12.00 - 18.00 hodin
Čtvrtek: 08.00 - 18.00 hodin
Pátek: 08.00 - 18.00 hodin
Sobota: 08.00 - 18.00 hodin
Neděle: zavřeno

Úklid, čištění a zimní údržba městských komunikací včetně dopravního značení, rozmístění a údržba městského mobiliáře

Strojní a ruční čištění města

Provádíme včetně možnosti využití čisticí techniky pro organizace a podnikatelské subjekty; úklid psích exkrementů; zimní údržbu komunikací a chodníků. Rovněž zabezpečujeme vyprazdňování odpadkových košů, likvidaci černých skládek, kropení a splachování komunikací, zálivku zeleně, údržbu věžních hodin.

Obnovu a údržbu dopravního značení

Zajišťujeme na místních komunikacích v majetku města Chrudim. Jedná se o výměny, opravy a údržbu svislého dopravního značení, včetně instalace dočasného dopravního značení při blokovém čištění nebo akcích pro veřejnost, a dále o obnovu a opravy vodorovného dopravního značení (přechody pro chodce, zastávky MHD, parkovací boxy).

Městský mobiliář

Provádíme rozmístění a následnou údržbu, opravy a nátěr laviček. Myjeme a opravujeme nebo případně vyměňujeme poškozené odpadkové koše.

Vedoucí střediska
Jiří Ohryzek
Telefon:+420 469 637 820
Mobil:+420 734 796 369
E-mail: komunikace@tschrudim.cz

Údržba veřejné zeleně

Od roku 2012 spravujeme více jak 50 % travnatých ploch v Chrudimi, což představuje údržbu zeleně na cca 43 ha. Činnost spočívá v jarním vyhrabání trávníků a úklidu travnatých ploch a keřových skupin, pravidelném sekání trávníků (až 10 sečí bez sběru mulčováním za rok dle klimatických podmínek), a v závěru sezony podzimním shrabáním listí z travnatých a ostatních ploch. Rovněž provádíme 2x ročně řez živých plotů v sídlištích a podle komunikací a chodníků. Do této oblasti rovněž spadá i chemický postřik komunikací a chodníků herbicidním přípravkem Clinic proti plevelům, který provádíme v celém městě.

Kácení stromů

Provádíme po celém městě i v rizikových podmínkách jako jsou hřbitovy, v těsné blízkosti komunikací, parkovišť, domů atd. za pomoci vysokozdvižné plošiny, postupným seřezáváním a slaňováním jednotlivých částí stromu.

Práce jsou prováděny výkonnými profesionálními stroji

 • travními traktorovými sekačkami bez sběru, ale i s možností sběru trávy nebo listí
 • křovinořezy pro obsekávání
 • plotostřihy pro řezy živých plotů
 • motorovými pilami
 • mechanickými ručními postřikovači
 • práce s výkonným štěpkovačem Laski

Výše uvedené činnosti provádíme pro město Chrudim, ale nabízíme je i pro další subjekty (soukromým osobám, firmám pro údržbu jejich areálů, společenstvím vlastníků atd.).

Obyvatelé města Chrudim, kteří mají požadavky na provedení údržby zeleně na pozemku ve vlastnictví města Chrudim, se musejí obrátit na správce městské zeleně MěÚ Chrudim, Resselovo náměstí 77.

Vedoucí střediska
Jiří Ohryzek
Mobil:+420 734 796 369
E-mail: zelen@tschrudim.cz

Provoz veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení

Veřejné osvětlení a jeho údržba a provoz ve městě Chrudim je nedílnou součástí aktivit společnosti, a to včetně pravidelných revizí elektrických zařízení, defektoskopie, vyhledávání kabelových poruch, vytyčování podzemních kabelových vedení, stavebního dozoru při provádění rekonstrukcí, nebo budování nového veřejného osvětlení. Počet světelných míst ve městě a jeho místních částech je kolem 3 000 kusů. Tato činnost zahrnuje rovněž údržbu veřejného rozhlasu. Dále vydáváme vyjádření pro stavební povolení, provádíme osvětlení historických i komerčních budov, zabezpečujeme pronájem vysokozdvižné plošiny pro organizace i soukromníky.

Vedoucí střediska
Antonín Filip
Telefon:+420 515 538 453
Mobil:+420 603 560 047
E-mail: elektro@tschrudim.cz

Správa a údržba hřbitovů

Provádíme správu chrudimských hřbitovů, včetně smluv za pronájem hrobových míst na Urnovém háji, na hřbitovech U Václava, U kříže, na evangelickém hřbitově. Taktéž sem spadá péče o hroby významných osobností města či veřejného nebo kulturního života. Dále spravujeme hřbitovy v místních částech Markovicích a Topoli.

Korespondenční adresa:

Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o.
Správa hřbitovů
Sečská 809, Chrudim 3, PSČ 537 01

Administrativa
Martina Profousová
Telefon:+420 469 638 878
Mobil:+420 734 263 294
E-mail: spravahrbitovu@tschrudim.cz

Vedoucí střediska
Bohumil Kozelka
Mobil:+420 731 672 630
E-mail: spravahrbitovu@tschrudim.cz

Technický pracovník
Lenka Rejholcová
Telefon:+420 469 638 878
Mobil:+420 731 630 655
E-mail: spravahrbitovu@tschrudim.cz

Úřední hodiny
Pondělí: 09.00 - 15.30 hodin
Středa: 09.00 - 15.30 hodin

Provoz parkovacích automatů

Zajišťujeme provoz parkovacích automatů na placených parkovištích v Chrudimi. Roční parkovací karty je nutné vyžádat na městském úřadu sídlícím v ulici Pardubická 67. Ceny parkování jsou stanoveny vyhláškou města. Poplatek za parkování lze zaplatit mincemi, platební kartou nebo snadno pomocí mobilní aplikace ClickPark.

 • Resselovo náměstí
 • Školní náměstí
 • Masarykovo náměstí
 • v ulici Československých partyzánů (u divadla)
 • nábřeží Karla Čapka

Parkování je zpoplatněno ve všedních dnech a následujících časech:

7.00 - 18.00 hodin - Masarykovo a Resselovo náměstí
7.00 - 16.00 hodin - Československých partyzánů a nábřeží Karla Čapka
8.00 - 18.00 hodin - Školní náměstí

Odpovědná osoba
Jan Petr
Telefon:+420 469 638 813
Mobil:+420 739 090 920

Výlep nekomerčních i komerčních plakátů a reklama na sloupech veřejného osvětlení na systému Horizont

Výlep se provádí 3x týdně ve dnech pondělí, středa a pátek na 29 výlepových plochách v Chrudimi včetně Markovic, Medlešic, Vlčnova, Topola a Vestce. Oznámení o úmrtí/parte lze umístit i mimo stanovené dny výlepů. Média určená k výletu je možné předat u nás v sídle Technických služeb nebo v Infocentru města Chrudim na Resselově náměstí v budově staré radnice. Ceny výlepů jsou stanoveny Městem Chrudim.

Odpovědná osoba - reklama na sloupech VO na systému Horizont
Ing. Martin Netolický
E-mail: reditel@tschrudim.cz

Odpovědná osoba - výlep plakátů
Iva Čavrnochová - mzdová účetní; Jaroslav Fišer
Telefon:+420 515 538 454
Mobil:+420 734 263 295

Veřejná WC

Součástí portfolia našich služeb je správa a provoz veřejných WC, která se nacházejí na Školním náměstí, v ulici Československých partyzánů a v nákupním středisku Kateřina (Borzna). Cena za použití činí 10 Kč, toalety na Školním náměstí jsou zdarma.

Provozní doba:

WC v ul. Čs. partyzánů a Palackého ("Borzna") od 3. 12. 2021
Pondělí: 07.00 - 17.00 hodin
Úterý: 07.00 - 17.00 hodin
Středa: 07.00 - 17.00 hodin
Čtvrtek: 07.00 - 17.00 hodin
Pátek: 07.00 - 17.00 hodin
Sobota: 08.00 - 12.00 hodin
Neděle: zavřeno

WC Školní náměstí od 3. 12. 2021
Pondělí: 08.00 - 17.00 hodin
Úterý: 08.00 - 17.00 hodin
Středa: 06.00 - 17.00 hodin
Čtvrtek: 08.00 - 17.00 hodin
Pátek: 08.00 - 17.00 hodin
Sobota: 08.00 - 17.00 hodin
Neděle: 13.00 - 17.00 hodin

Údržba a provoz kašen a veřejných pítek

Do činnosti Technický služeb také spadá údržba městských kašen na Resselově náměstí, Žižkově náměstí při Novoměstské ulici a u nákupního střediska Kateřina. Pítka jsou v Chrudimi umístěna na Resselově náměstí a U Vodárny.

Odpovědná osoba
Jaroslav Fišer
Mobil:+420 734 263 295

Útulek pro opuštěná, nalezená a týraná zvířata

Útulek pro opuštěná zvířata byl zřízen usnesením Rady města Chrudimi č. R/384 ze dne 13. 9. 2011 jako samostatný organizační celek společnosti Technické služby Chrudim 2000, s. r. o.

Slavnostní otevření útulku pro pejsky a kočičky v Chrudimi se uskutečnilo v říjnu roku 2011.

Útulek Chrudim sídlí přímo v areálu společnosti Technické služby Chrudim. Zařízení slouží jako dočasný domov pro nalezené, týrané a opuštěné psy a kočky. Do útulku jsou umisťována zvířata nalezená na území města Chrudim a smluvních obcí.

Pomoci pejskům a kočičkám v útulku může každý!

Můžete přinést granule, konzervy, pamlsky, staré nepotřebné deky apod. Pokud preferujete formu finančního daru, můžete jej zaslat na účet nebo osobně v hotovosti složit na pobočce Komerční banky v Chrudimi, kde máme vedený účet. Dále uvítáme každého, kdo by chtěl rozšířit řady dobrovolných venčitelů.

Odchytová služba

Při nálezu toulavého zvířete na území města Chrudim volejte linku 156 Městské policie V případě nálezu zvířete v jiné obci je nutné se obrátit na příslušný obecní úřad.

Odchyt zvířat provádí pracovníci útulku ve spolupráci s městskou policií, na základě oznámení Městského operačního střediska Městské policie Chrudim, nebo osobou pověřenou smluvní obcí.

Odchyt nalezených, opuštěných a toulavých zvířat (psů, koček) je v souladu s platnými právními předpisy prováděn výhradně na území města Chrudim a smluvních obcí.

Kapacita útulku:

6 koček
25 psů

Číslo účtu pro finanční dary:

43-9390260297/0100

Vedoucí útulku
Bc. Anežka Formanová
Mobil:+420 734 796 370
E-mail: utulek@tschrudim.cz

Návštěvní hodiny
Pondělí: 11.00 - 16.00 hodin
Úterý: zavřeno
Středa: 11.00 - 16.00 hodin
Čtvrtek: 11.00 - 16.00 hodin
Pátek: 11.00 - 16.00 hodin
Sobota: 11.00 - 16.00 hodin
Neděle: 11.00 - 16.00 hodin

Re-Use centrum

Máte-li předměty, které již nepotřebujete, ale dají se stále funkčně použít, je na čase navštívit Re-Use centrum v areálu sběrného dvora v Chrudimi. Princip spočívá v zavedení Re–Use managementu, kdy se jedná o umožnění opětovného použití předmětů. Tím se prodlužují životní cykly jednotlivých předmětů, což napomáhá minimalizovat vznikání dalšího odpadu. Předměty se ocení a jako použité zboží se prodá dalším lidem za symbolické ceny. Částka z prodeje poslouží k financování potřeb psů a koček v městském útulku.

Co v Re-Use centru můžete odevzdat?

 • Zařízení a vybavení domácnosti - keramické, porcelánové i skleněné nádobí, hrnce, plechy na pečení, talíře, hrníčky, mechanické spotřebiče jako jsou například ruční mlýnky nebo šlapací šicí stroje, natahovací hodiny, budíky
 • Dekorace - obrazy, rámy na obrazy, vázy, květináče, těžítka atd.
 • Mediální produkty - CD a DVD nosiče, videokazety, knihy, časopisy
 • Dětské hračky - mechanické nikoliv na baterie nebo elektřinu
 • Hudební nástroje - akustické a dechové
 • Sportovní vybavení - činky, lyže, kola, brusle, sáňky, boby, bezpečnostní přiliby apod.
 • Cestovní předměty - kufry, autosedačky, kočárky, batohy, slunečníky, apod.

Nelze odkládat tyto předměty!
Nábytek, elektroniku, oblečení, čalouněné věci, zvířecí hračky a pelechy, věci osobního použití, stavební materiály.

Provozovatel:
Technické služby Chrudim 2000 spol. s. r.o.
Sečská 809, Chrudim

Odpovědná osoba
Zuzana Buřilová
Telefon:+420 469 630 007
Mobil:+420 734 766 343
E-mail: sbernydvur@tschrudim.cz

Provozní doba
Pondělí: 08.00 - 18.00 hodin
Úterý: 08.00 - 18.00 hodin
Středa: 12.00 - 18.00 hodin
Čtvrtek: 08.00 - 18.00 hodin
Pátek: 08.00 - 18.00 hodin
Sobota: 08.00 - 18.00 hodin
Neděle: zavřeno

Nastavení cookies

Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies. Tyto soubory nám umožňují poskytnout návštěvníkům kvalitnější služby, protože nám například umožní získat anonymizované analytické údaje o používání tohoto webu. Více o cookies.